Zaloguj

REGULAMIN KONKURSU METAMORFOZA FINANSOWA Edycja I 2023/2024

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty mają następujące znaczenie:

 • Regulamin – Regulamin Konkursu Metamorfoza Finansowa;
 • Konkurs – Konkurs Metamorfoza Finansowa;
 • Organizator – FINANSOWOZALEŻNI sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ul. Montażowa 3, KRS: 973547, NIP: 9372743630, akta rejestrowe w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy: 5000 zł;
 • Patron – podmiot, który ufundował Nagrody dla wybranych Uczestników Konkursu;
 • Uczestnik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, spełniająca kryteria przydzielenia statusu Uczestnika, określone w ramach Regulaminu;
 • Nagroda – przedmiot rzeczowy, w postaci sumy pieniężnej lub innych rzeczy ruchomych, zgodny z wyborem Organizatora, ufundowany przez Patrona;
 • Serwis – serwis internetowy Organizatora dostępny pod adresem: www.metamorfozafinansowa.pl, za pośrednictwem którego Organizator świadczy usługi drogą elektroniczną dla osób go odwiedzających.

Celem Konkursu jest zachęcenie do efektywnego podnoszenia świadomości finansowej w obszarze finansów osobistych, poprzez wprowadzanie zdrowych nawyków finansowych. Zamiarem Organizatora jest cykliczne i powtarzalne przeprowadzanie Konkursu.

Regulamin dostępny jest do zapoznania się pod adresem: www.metamorfozafinansowa.pl.

Organizator zapewnia Uczestnikom oraz osobom korzystającym z Serwisu kontakt bezpośredni na dane udostępnione bezpośrednio w Serwisie lub drogą poczty tradycyjnej na adres siedziby Organizatora – z dopiskiem „Metamorfoza Finansowa”.

II. KONKURS

Każda osoba może zgłosić swoją kandydaturę na Uczestnika Konkursu, poprzez formularz zgłoszeniowy udostępniony w Serwisie.

Zgłoszenie kandydatury może nastąpić w terminie od 30.07.2023 r. do 10.09.2023 r. Wszelkie kandydatury zgłoszone po terminie podlegają odrzuceniu.

Organizator ustanawia limit dopuszczonych Uczestników do Konkursu na poziomie 1000 osób, jednocześnie Organizator zastrzega, że limit ten może ulec podwyższeniu.

Warunkiem uzyskania przez kandydata statusu Uczestnika jest:

 • wypełnienie formularza zgłoszeniowego udostępnionego w Serwisie, w którym udziela zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • akceptacja regulaminu konkursu.

Uczestnik zobowiązuje się do dostarczenia wszelkich danych potrzebnych do przeprowadzenia konkursu, zgodnie z wymienionymi w rozdziale III regulaminu „Etapy Konkursu”. Uczestnik dla poprawności przebiegu konkursu będzie posługiwał się tylko jednym adresem e-mail. O przyznaniu kandydatowi statusu Uczestnika, Organizator powiadomi przy użyciu wiadomości e-mail.

Wobec kandydatów, którzy do dnia 15.09.2023 r. nie otrzymają wiadomości e-mail od Organizatora z potwierdzeniem przydzielenia statusu Uczestnika, uznaje się, że ich kandydatura została odrzucona.

Konkurs nie stanowi loterii lub gry losowej, w której wybór laureatów oparty jest o losowość. Wybór laureatów następuje w oparciu o zasady wyrażone w Regulaminie, jako wynik współzawodnictwa Uczestników.

III. ETAPY KONKURSU

Organizator przewiduje następujące etapy Konkursu:

 1. Etap I – zgłaszanie kandydatur na Uczestnika Konkursu, trwający od 30.07.2023 r. do 10.09.2023 r., w trakcie którego Organizator rozpatrzy wnioski kandydatów i ustali listę Uczestników Konkursu;
 2. Etap II – Kontakt telefoniczny przedstawiciela Organizatora z Uczestnikiem Konkursu w celu omówienia etapów konkursu i wskazania możliwego wsparcia konsultacyjnego.
 3. Etap III – Zebranie danych uzupełniających do Metamorfozy Finansowej Uczestników, trwający od 15.09.2023 do 30.09.2023, w trakcie którego uczestnik dostarczy dane uzupełniające, które będą poddane ocenie konkursowej.
 4. Etap IV – Zebranie danych końcowych do Metamorfozy Finansowej Uczestników, trwający od 01.03.2024 do 12.03.2024.
 5. Etap V – wybór laureatów Konkursu, trwający od 12.03.2024 r. do 28.03.2024 r., w trakcie którego kapituła Konkursu dokona oceny osiągnięć Uczestników na przestrzeni Etapu III oraz Etapu IV i dokona wyboru laureatów oraz przydzieli Nagrody.
 6. Etap VI – powiadomienie laureatów o nominacji w dniu 29.03.2024, bez wskazywania zdobytego miejsca.
 7. Etap VII – ogłoszenie wyników Konkursu, wręczenie Nagród i nagród specjalnych, w trakcie wydarzenia Invest Cuffs zaplanowanego na dzień 06.04.2024 r.

Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresów obowiązywania poszczególnych etapów Konkursu lub zmiany daty wydarzenia z Etapu VII, w zależności od zaistniałych okoliczności i uzasadnionych podstaw po stronie Organizatora.

IV. NAGRODA

Organizator w porozumieniu z Patronami przewiduje następujące Nagrody – przydzielane przez kapitułę:

 1. Miejsce I: Nagroda rzeczowa o wartości nie mniejszej niż 21.000 zł,
 2. Miejsce II: Nagroda rzeczowa o wartości nie mniejszej niż 5.000 zł,
 3. Miejsce III: Nagroda rzeczowa o wartości nie mniejszej niż 3.000 zł.

Organizator poza Nagrodami wskazanymi w ust. 1 przewiduje możliwość przydzielenia nagrody specjalnej – przydzielanej przez Organizatora.

V. KAPITUŁA

Organizator na potrzeby nadzoru nad przebiegiem Konkursu i wyboru laureatów Konkursu oraz przydzielenia Nagród powołuje kapitułę.

W skład kapituły wchodzi nie mniej niż 5 osób, w postaci:

 • przedstawiciela Organizatora;
 • niezależnych osób wykonujących pracę dydaktyczną lub ekspercką w szeroko rozumianym aspekcie finansów i ekonomii.

Kapituła dokonuje wyboru laureatów w ramach Etapu V Konkursu, spośród elektronicznych list Uczestników dla danej kategorii, dostarczonych przez Organizatora.

Wybór laureatów następuje w głosowaniu tajnym. Laureatem zostaje Uczestnik, który uzyska największą ilość głosów członków kapituły. W przypadku nierozstrzygającego wyniku głosowania, głos decydujący należy do przewodniczącego kapituły.

Z przebiegu głosowania kapituła sporządzi wewnętrzny protokół.

Członek kapituły oddaje głos na Uczestnika osobiście, kierując się własną opinią i przyjętymi w Konkursie parametrami oceny. Oceniana jest między innymi dynamika zmian sytuacji finansowej Uczestnika, tempo i charakter zmian, które zachodzą w trakcie trwania Konkursu.

W skład kapituły nie może wchodzić osoba spokrewniona lub spowinowacona z Uczestnikiem.

O wynikach głosowania kapituła niezwłocznie powiadomi Organizatora, poprzez przekazanie elektronicznej listy laureatów, z podziałem na poszczególne kategorie Konkursu.

Członków kapituły obowiązuje ścisła poufność:

 • wobec wyboru laureatów – do zakończenia Etapu VII;
 • w pozostałym zakresie również po zakończeniu Konkursu.

VI. PARAMETRY OCENY

Każda kategoria Konkursu posiada przydzielone przez Organizatora parametry oceny oraz elementy niekwantyfikowalne. Kapituła przy wyborze laureatów związana jest parametrami oceny.

VII. UPRAWNIENIA PROMOCYJNE

Uczestnik przystępując do Konkursu akceptuje fakt, iż jego dane w postaci imienia, nazwiska, wizerunku mogą zostać wykorzystane w trakcie trwania Konkursu, w szczególności przez publikacje w sieci internet - w tym w mediach społecznościowych lub drukowanych nośnikach z opisami co do samego Konkursu, jego uczestników, jak i efektów osiągniętych w Konkursie przez Uczestnika.

Zgoda Uczestnika obejmuje publikację danych z ust. 1 również w mediach społecznościowych wykorzystywanych przez Organizatora.

Zgoda ma charakter nieograniczony terytorialnie lub czasowo i jest nieodpłatna.

Organizator udziela zgody Uczestnikowi na posługiwanie się logotypem i nazwą „Metamorfoza Finansowa” na potrzeby informacyjne i promocyjne, pod warunkiem iż Uczestnik przez publikowane informacje nt. Organizatora oraz posługując się logotypem lub nazwą „Metamorfoza Finansowa” nie naruszy dobrego imienia i nieposzlakowanej opinii Organizatora lub osób trzecich.

Uczestnik na żądanie Organizatora i według jego wskazań, zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia treści zawierających informacje o Organizatorze, logotyp lub nazwę „Metamorfoza Finansowa”.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Organizator odpowiada za przeprowadzenie Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz za przejrzystość i rzetelność całego procesu.

Kandydatowi lub Uczestnikowi nie przysługują roszczenia wobec Organizatora w związku z niezakwalifikowaniem się do danego etapu Konkursu lub nieprzyznaniem Nagrody lub nagrody specjalnej.

Uczestnik ponosi odpowiedzialność za prawidłowość udostępnionych danych na potrzeby Konkursu.

IX. KORZYSTANIE Z SERWISU

Materiały i treści użyte w ramach Serwisu i Konkursu, tj.: zdjęcia, opisy i inne są własnością Organizatora i chronione są prawami autorskimi. Zabrania się ich używania w celach handlowych lub prezentacji w jakichkolwiek mediach bez wyraźnej i uprzedniej zgody Organizatora.

Organizator jako właściciel Serwisu świadczy na rzecz korzystającego z Serwisu usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu korzystania z funkcjonalności Serwisu.

Świadczenie usługi dostępu do funkcjonalności Serwisu następuje nieodpłatnie.

Do skorzystania z funkcjonalności Serwisu, konieczne jest:

 • posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;
 • przeglądarka internetowa uwzględniająca bieżące aktualizacje, z włączoną obsługą języka JavaScript;
 • włączona obsługa cookies w przeglądarce;
 • dostęp do Internetu;
 • zainstalowanie aplikacji umożliwiających odczytywanie plików PDF;
 • możliwość odtwarzania materiałów wideo.

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu korzystania z Serwisu przez korzystającego.

X. DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.

Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w celach niezbędnych do realizacji Konkursu i wyboru laureatów.

Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale niezbędne do przystąpienia do Konkursu.

Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Uczestników oraz ich praw związanych z ochroną danych osobowych znajdują się w „Polityce prywatności” dostępnej na stronie Serwisu.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności w celu dostosowania go do przepisów prawa lub ze względu na zmiany technologiczne lub organizacyjne.

Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia podania ich do publicznej wiadomości w Serwisie. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do zapoznania się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Konkursu.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie danych osobowych.

Sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych z Konkursu jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu oraz przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Regulamin dostępny jest pod adresem: www.metamorfozafinansowa.pl.